Sử dụng Packer để tạo AWS Windows AMI

Tuy nhiên, bạn lại muốn tạo một AMI riêng cho chính mình, dựa trên các AMI có sẵn, thêm hoặc bớt một số tính năng, thành phần thì phải làm như thế nào? Bạn có thể lên Console, tạo một Instance, sau đó thay đổi các thành phần bạn mong muốn, sau đó convert qua AMI là được.