Sử dụng Tfenv để quản lý Terraform version

nếu ai đã từng làm việc nâng cấp Terraform từ version cũ mèm sang một version mới hơn, thì sẽ hiểu được cảm giác thay đổi version để test qua test lại nó mệt mỏi như thế nào

Cách mình khởi tạo Blog này như thế nào?

Vì mình muốn sẽ xài chùa lâu dài, nên mình đã nghĩ cách làm sao có thể mirate trang web của mình từ VPS này qua VPS khác một cách nhanh nhất và không bị mất dữ liệu.