Sử dụng Tfenv để quản lý Terraform version

nếu ai đã từng làm việc nâng cấp Terraform từ version cũ mèm sang một version mới hơn, thì sẽ hiểu được cảm giác thay đổi version để test qua test lại nó mệt mỏi như thế nào

Sử dụng Packer để tạo AWS Windows AMI

Tuy nhiên, bạn lại muốn tạo một AMI riêng cho chính mình, dựa trên các AMI có sẵn, thêm hoặc bớt một số tính năng, thành phần thì phải làm như thế nào? Bạn có thể lên Console, tạo một Instance, sau đó thay đổi các thành phần bạn mong muốn, sau đó convert qua AMI là được.